Úvodní stránka > KVV Karlovy Vary - povinné informace

KVV Karlovy Vary - povinné informace

 POVINNÉ INFORMACE

1. Úplný název povinného subjektu

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary (dále KVV KV)

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

KVV KV bylo zřízeno na základě § 9 zákona číslo 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). KVV KV převzalo citovaným zákonem (§ 39 odst. 8) působnost zrušených územních vojenských správ (Karlovy Vary). Nadřízeným orgánem KVV KV je Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany. V čele KVV KV stojí ředitel.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

 • ředitel,
 • vrchní referent/rada - ekonom,
 • vrchní referent/rada - ekonom pro aktivní zálohu,
 • vrchní referent/rada - personalista,
 • vrchní referent/rada - personalista  pro aktivní zálohu,
 • operační oddělení,
 • oddělení obranných příprav,
 • oddělení podpory,
 • oddělení odvodního řízení - tvořeno příslušníky aktivní zálohy.

Podrobná organizační struktura je k nalezení na:

Organizační struktura k 1.1.2018

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Počernická 553/2

Karlovy Vary

360 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Počernická 553/2

Karlovy Vary

360 01

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa:     08:00 – 17:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

Telefon:  973/349 471 (spojovatelka)

4.5 Číslo faxu

Fax:       973/349 410

4.6 Adresa internetové stránky

Web:     http://www.kvv-karlovyvary.army.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Datová schránka:    eynaeht

4.8 Další elektronické adresy

E-mail:         kvv.karlovyvary@army.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:          

19-1706881/0710

Konstantní symbol:

558

Variabilní symbol:

5030

Specifický symbol:

není požadován

6. IČ

60162694

7. DIČ

CZ60162694

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2016 činil:  13.692.839,- Kč 

Rozpočet pro rok 2017 činil:  20.802.511,- Kč 

Rozpočet pro rok 2018 činí:   27.399.200,- Kč 

 

9. Žádosti o informace

 • osobním jednáním na KVV KV,
 • telefonicky na č. 973/349 471, 973/349 403,
 • písemně na adrese:

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Počernická 553/2

360 01 Karlovy Vary

Sekce plánování schopností MO

Vítězné náměstí 5

160 01 Praha 6

tel.: 973/217 011

Ministerstvo obrany České republiky

Tychonova 1

16001Praha 6
tel.: 973/201 111, 973/200 147
fax: 973/200 149

email: e-podatelna@army.cz

KVV KV se při poskytování informací řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo   obdržet rozhodnutí

Informace viz bod č. 9.

Lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dnů od doručení žádosti, v některých složitějších případech je možno ji prodloužit o 10 dnů.

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech

KVV KV vyřizuje žádosti, stížnosti a návrhy občanů. Každé takové podání je zaevidováno a podle charakteru obsahu přiděleno odbornému funkcionáři k vyřízení.

Podání musí být vyřízeno neprodleně. Pokud tak není možné učinit do 10 dnů, musí být občan vyrozuměn o jeho postoupení příslušnému orgánu. Podání, které není možné vyřídit dříve, musí být vyřízeno do 30 dnů ode dne doručení. Se souhlasem nadřízeného může být tato lhůta delší. O tomto prodloužení musí být občan vyrozuměn.

KVV KV je povinno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout informace vztahující se k jeho působnosti, a to jednak na základě žádosti nebo zveřejněním. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejnění informací, může KVV KV co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání, získání zveřejněné informace.

Pokud není žádost srozumitelná, KVV KV vyzve žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak do 30 dnů žadatel neučiní, žádost bude odmítnuta. Pokud se informace nevztahují k působnosti, pak žádost odloží a do 3 dnů o tom informuje žadatele. Jinak poskytne požadovanou informaci do 15 dnů. Tuto lhůtu je možné z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách, objemu, závažnosti, či nutnosti konzultovat s jiným povinným subjektem, prodloužit až o 10 dnů, o prodloužení lhůty je žadatel informován.

Pokud není žádosti vyhověno, vydá KVV KV rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí, lze podat odvolání do 15 dnů, stejně jako v případě, že KVV KV nevydá rozhodnuti, či neposkytne informaci ve stanovené lhůtě.

Odvolání proti rozhodnutí KVV KV o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje a plánování schopností MO, a to prostřednictvím KVV KV do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. KVV KV může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li KVV KV pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolání se podává u KVV KV stejným způsobem jako jiná podání.

KVV KV může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním údajům vojenské správy.

12. Formuláře

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

Žádost musí obsahovat:

 • údaje o tom, kterému orgánu je určena,
 • o jakou informaci se žádá,
 • kdo žádost učinil.

13. Životní situace související s resortem MO

 • zájem o profesi vojáka z povolání,
 • zájem o studium na vojenské střední škole a odborné škole Ministerstva obrany ,
 • zájem o studium na Univerzitě obrany v Brně,
 • zájem o službu v aktivní záloze.

http://kariera.army.cz/cz/

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitějšími předpisy, které upravují právo žádat informace jsou:

 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva Krajského vojenského velitelství o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 

          

 

 

Nahoru